Politică de Confidențialitate

Ultima actualizare: Februarie 2024

Prezenta Politică de Confidențialitate a fost concepută pentru website-ul https://www.esdt.tech/ și va fi revizuită și actualizată periodic în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

Scopul acestei Note de informare este de a vă informa cu ușurință cu privire la:

0. Definiții în conformitate cu GDPR

1. Cine este ESDT.TECH

2. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

3. Ce Date cu Caracter Personal poate prelucra ESDT.TECH despre dumneavoastră, cum sunt Prelucrate Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal prin intermediul Platformei, scopul, temeiul juridic și perioada de Procesare

4. Dezvăluirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Persoane

5. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita în mod eficient

6. Datele cu Caracter Personal ale copiilor - nu prelucrăm datele copiilor cu vârsta sub 16 ani

7. Ce măsuri de securitate a luat ESDT.TECH pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal

8. Legături către alte site-uri web

9. Actualizări ale Notei de informare

10. Informații privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

0. Definiții în conformitate cu GDPR

Date cu Caracter Personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana Vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator virtual sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;

Destinatarul reprezintă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite Datele cu Caracter Personal, indiferent dacă este sau nu o terță persoană. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi Date cu Caracter Personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru nu sunt considerate destinatari; Procesarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile Prelucrării;

Încălcarea Securității Datelor reprezintă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu Caracter Personal. Acest lucru înseamnă că o încălcare a securității reprezintă mai mult decât simpla pierdere de Date cu Caracter Personal;

Operatorul reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de Procesare a Datelor cu Caracter Personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de Prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru, Operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a unui stat membru;

Regulamentul GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Procesarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Procesare reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal sau asupra unor seturi de Date cu Caracter Personal, fie prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Procesatorul reprezintă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele Operatorului;

Restricția de Procesare reprezintă marcarea Datelor cu Caracter Personal stocate în scopul limitării Prelucrării lor în viitor;

Terță Persoană o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, alta decât Persoana Vizată, Operatorul, Procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau Procesatorului, sunt autorizate să prelucreze Datele cu Caracter Personal.

1. Cine este ESDT.Tech

ESDT.Tech (denumită în continuare și „noi” sau „al nostru”) este denumirea comercială a Cryoflame Design SRL, cusediul social situat în Jac, nr. 294, jud. Salaj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/166/2018 , în calitate de proprietarși administrator al site-ului: https://www.ESDT.Tech/ („Platforma” sau “Website”).

În conformitatecu Regulamentul GDPR, având în vedere Datele cu Caracter Personal prelucrateprin intermediul Platformei noastre, noi suntem considerați Operatori, iarvizitatorii și utilizatorii noștri sunt considerați Persoane Vizate.

Ne angajăm pedeplin să respectăm confidențialitatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu CaracterPersonal, asigurându-ne că toate Datele cu Caracter Personal sunt prelucratenumai în scopuri specifice, explicite și legale, în conformitate cu principiileși prevederile GDPR.

2. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

În ceea ce privește oriceinformații referitoare la Datele cu Caracter Personal pe care le putem Prelucra prin intermediul Platformei noastre, nu ezitați să ne contactați prin e-mail laadresa contact@esdt.tech

3. Ce Date cu Caracter personal poate Prelucra ESDT.Techdespre dumneavoastră, cum sunt Prelucrate Datele dumneavoastră cu CaracterPersonal prin intermediul Platformei, scopul, temeiul juridic și perioada de Procesare

La ESDT.Tech, acordăm o mare prioritate protejării drepturilor dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal, astfel că, pe lângă respectarea tuturor reglementărilor relevante, am adoptat cele mai bune practici din industrie pentru Procesarea Datelor cu Caracter Personal. Abordarea noastră implică colectarea datelor personale direct de la dumneavoastră - ceea ce vă oferă un control mai mare asupra informațiilor pe care doriți să le furnizați - și orice date personale pe care le colectăm săfie prelucrate numai în scopurile specifice descrise în această politică.

În plus, am implementatmăsuri de securitate riguroase pentru a vă proteja datele personale și pentru apreveni accesul neautorizat sau divulgarea neintenționată.

Vă rugăm să aveți învedere că Datele cu Caracter Personal sunt considerate orice date care ar putea să vă identifice direct sau indirect, ca persoană. Deși o dată personală, cum ar fi abilitățile profesionale/informațiile legate de educația dvs. nu sunt considerate, în sine, Date cu Caracter Personal, deoarece nu ar putea duce direct la identificarea dvs., astfel de date, combinate cu alte date (numele dvs., numele de utilizator, adresa de e-mail, descrierea furnizată în profilul dvs.) ar putea eventual să vă identifice.

Pentru a identifica cu ușurință Datele cu Caracter Personal pe care le prelucrăm, le-am combinat în mai multe categorii în funcțiede scopul prelucrării, după cum urmează:

CATEGORIA 1 – UTILIZAREAPLATFORMEI ÎN CALITATE DE VIZITATOR

Date cu Caracter Personal– adresa IP, tipul și versiunea browserului de internet, sistemul de operare utilizat, pagina accesată, site-ul accesat înainte de a vizita site-ul (referrer URL),data și ora vizitei, preferințele pentru platformele de socializare, locația.

Temeiul juridic – art. 6 alin. 1 lit. a),b) și f) din Regulamentul GDPR, care ne permite Prelucrarea Datelor cu caracter personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract.

Metoda de colectare – direct de la dvs. prin accesarea Platformei noastre.

Perioada de păstrare – de obicei, perioada depăstrare a acestor Date cu caracter personal depinde de fiecare tip de cookieimplementat pe Platformă, conform Politicii noastre privind cookie-urile, fără a depăși durata necesară conform scopului prelucrării și, în niciun caz, un termen de 5 ani de la data Procesării.

Scopul Prelucrării – ESDT.Tech Prelucrează aceste Date cu Caracter Personal colectate prin intermediul site-ului web în următoarele scopuri și din următoarele motive:

  · datele tehnice standard de conectare (esențiale) sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea, optimizarea și securitatea site-ului nostru web din punct de vedere tehnic; pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru web (a ajusta dimensiunea site-ului web în funcție de caracteristicile dispozitivului utilizat); pentru a recunoaște și a opri orice utilizare abuzivă a site-ului web etc.

  · În scopul asigurării securității site-ului web, folosim serviciile unei Terțe Persoane pentru a verifica dacă site-ul web este accesat de oameni sau de roboți prin efectuarea unei sarcini care implică interacțiunea umană;

  · data necesare pentru îmbunătățirea serviciilor(neesențiale), precum și în scopuri de promovare.

  · Este posibil să colectăm date statistice analitice agregate, așa cum sunt definite mai sus, folosind cookie-uri create de alte companii, cum ar fi Google Analytics. Conform politicii Google Analytics, „Google Analytics este un instrument simplu și ușor de utilizat care îi ajută pe proprietarii de site-uri web să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul unei pagini web".

Puteți dezactiva sau restricționa trimiterea de module cookie prin modificarea setărilor browserului pe care îl utilizați. De asemenea, modulele cookie care sunt deja stocate pot fi șterse în orice moment.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care puteți modifica sau șterge dateleprocesate de fiecare cookie, vă rugăm să consultați secțiunea Politica privind Cookie-urile.

CATEGORIA 2 – PLATFORMEDE SOCIALIZARE

Date cu Caracter Personal – legate de fiecare utilizator, cum ar fi: conturile de social media ale utilizatorului; orice alte informații pe care utilizatorii decid să ni le furnizeze atunci când ne contactează pe platformele de socializare; orice alte informații pe care utilizatorii decid să ni le furnizeze atunci când ne contactează prin e-mail; comentarii și/sau postări pe profilurile noastre.

Având în vedere că internetul nu este un spațiu sigur, vă rugăm să nu ne trimiteți sau să limitați, pe cât posibil, datele cu caracter personal comunicate prin intermediul platformelor de socializare sau prin e-mail.

Scopul Prelucrării – Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt Prelucrate în scopuri de asistență pentru clienți.

Temeiul juridic Art. 6 alin. 1lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite Prelucrarea datelor cu caracter personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract sau pentruetapele premergătoare încheierii acestuia.

Metoda de colectare Datele cucaracter personal sunt colectate direct de la utilizatori atunci când aceștia decid să ne contacteze prin intermediul platformelor de socializare.

Perioada de păstrare Datele cu caracter personal sunt stocate în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre părți pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile și 1 an, în funcție de natura solicitării (reclamație, cerere de garanție, solicitarecontractuală, solicitare generală, etc.).

În general, datele cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată în funcție de scopulprelucrării și de dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de date.

În funcție de cazurile de utilizare, această prelucrare a datelor trebuie citită împreună cu platformele de socializare relevante (precum X, Instagram).

CATEGORIA 3 – FORMULAR DE CONTACT

Date cu Caracter Personal – nume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și orice Date cu caracter personal pe care le includeți în formularul de contact.

Scopul Prelucrării – Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a vă pune în contact noi și de a ne putea comunica solicitările dumneavoastră;

Temeiul juridic – art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm Datele cu Caracter Personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract sau pentru etapele premergătoare încheierii acestuia și art. 9 alin 2 lit. h) care ne permite să prelucrăm Datele cu Caracter Personal atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea unor servicii (inclusiv de informare);

Metoda de colectare – direct de la dumneavoastră prin completarea formularului din Platformă;

Perioada de păstrare – Datele cu Caracter Personal sunt stocate în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre părți pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile și 1 an, în funcție de natura solicitării (reclamație, cerere de garanție, solicitare contractuală, solicitare generală, etc.);

În general, Datele cu Caracter Personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată în funcție de scopul prelucrării și de dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de date.

CATEGORIA 4 – ACHIZIȚIONAREA DE ACTIVE DIGITALE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI

Date cu Caracter Personal – numele, prenumele, adresa, adresa dvs. publică legată de portofelul dvs. electronic.

Date indirecte – în urma interacțiunii cu Platforma noastră și având în vedere relația noastră contractuală, intrăm în contact cu o serie de date care ar putea conduce indirect la identificarea dvs. cum ar fi interesul dvs. pentru domeniul Web 3 sau situația dvs. financiară, având în vedere valoarea și numărul de bunuri digitale nefungibile achiziționate, dar și alte active ale dvs. din portofelul dvs. electronic.

PENTRU A EVITA ORICE NEÎNȚELEGERE, DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE INDIRECT POT REZULTA DIN ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI ȘI NU INTEROGĂM ÎN MOD SPECIFIC PORTOFELUL DUMNEAVOASTRĂ.

Scopul prelucrării – datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă permite să achiziționați cantitatea dorită de active digitale sau fizice.

Temeiul juridic – Art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite să Prelucrăm datele cu caracter personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract.

Metoda de colectare – direct de la dumneavoastră, completând datele necesare în formularul disponibil pe Platformă.

Perioada de păstrare – Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate și Procesate pentru o perioadă de aproximativ 5 ani, sau pentru o perioadă mai scurtă, cât este necesar pentru a gestiona relația noastră contractuală.

4. Dezvăluirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Persoane

Pe parcursul desfășurării normale a activității noastre, ESDT.Tech nu va dezvălui sau transfera, în scopuri de promovare directă, Datele cu Caracter Personal ale dvs. către Terțe Persoane, indiferent dacă aceste persoane sunt situate în România, în UE sau în afara UE.

Angajații noștri

Angajații ESDT.Tech care au acces la Datele cu Caracter Personal au fost instruiți pentru a respecta securitatea și confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal la care au acces în desfășurarea activității profesionale. Accesul angajaților ESDT.Tech la Datele cu Caracter Personal este limitat la informațiile necesare în îndeplinirea sarcinilor lor specifice.

Furnizori

Ne desfășurăm activitățile noastre zilnice la cele mai înalte standarde, astfel că uneori alegem să cooperăm cu alte companii pentru a facilita mai multe procese tehnice sau administrative, cum ar fi: servicii de arhivare a e-mailurilor, stocare de date, arhivare de date de securitate, servicii juridice etc.

Astfel, este posibil să ne angajăm în relații contractuale cu furnizori care nu sunt stabiliți în Spațiul Economic European (SEE) și astfel de circumstanțe ar putea atrage după sine dezvăluirea Datelor dvs. cu Caracter Personal în afara SEE.

Cu toate acestea, ne angajăm pe deplin să protejăm confidențialitatea și securitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal. În cazurile în care trebuie să dezvăluim Datele dvs. cu Caracter Personal către furnizori terți, vom verifica dacă fiecare furnizor respectă Regulamentul GDPR și dacă a implementat măsuri suficiente pentru a proteja Datele cu Caracter Personal pe care le-ar putea primi de la noi.

Cerințe legale

Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi transmise autorităților guvernamentale și/sau agențiilor de aplicare a legii dacă acest lucru este cerut de legislația aplicabilă.

5. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita în mod eficient

ESDT.Tech, în calitate de Operator de date, asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că drepturile dumneavoastră (în calitate de Persoană Vizată) sunt respectate:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele cu Caracter Personal care vă privesc sunt sau nu sunt Prelucrate de către noi și, în acest caz, de a avea acces la Datele cu Caracter Personal ale dvs. și la informații privind modul în care acestea sunt Prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi unele dintre Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date către un alt Operator, fără a fi împiedicat de noi, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale dvs., atunci când Procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în scopul intereselor legitime urmărite de noi. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment dacă Datele dvs. cu Caracter Personal sunt Prelucrate în scopuri directe de marketing.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte care vă privesc. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost trimise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate (demonstrabile).

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea Datelor cu Caracter Personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate și avem obligația de a șterge Datele cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau Prelucrate în alt mod; dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe care se bazează Procesarea și nu există niciun alt temei legal pentru Procesare; dumneavoastră vă opuneți Prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru Procesare; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal au fost Prelucrate în mod ilegal; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea Prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea Prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: contestați exactitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal; Procesarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor dvs. cu Caracter Personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora; nu mai avem nevoie de Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul Prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; v-ați opus Prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe Procesare automată

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe Procesarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce privește Persoana Vizată sau afectează în mod similar Persoana Vizată într-un mod semnificativ. Prin urmare, declarăm prin prezenta că ESDT.Tech nu utilizează aplicații, algoritmi, inteligență artificială sau procese automate pentru a lua decizii automate (fără intervenție umană) care produc efecte juridice.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi efectuată în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne transmiteți cererea scrisă (împreună cu datele dvs. de contact), în format electronic, la adresa de e-mail indicată la Secțiunea 2 de mai sus

6. Datele cu Caracter Personal ale copiilor

ESDT.Tech nu colectează Date cu Caracter Personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani.

Prin urmare, dacă aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm să nu ne transmiteți niciun fel de Date cu Caracter Personal.

7. Ce măsuri de securitate adoptă ESDT.Tech pentru a vă proteja Datele dvs. cu Caracter Personal

Ne-am asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate în ceea ce privește protecția confidențialității și securitatea Datelor cu Caracter Personal ale dvs. Am luat toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja Datele  cu Caracter Personal împotriva deteriorării, pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, modificării, distrugerii sau dezvăluirii, după cum urmează:

a. Persoanele care au acces la sistemul nostru de arhivare sunt doar cele nominalizate de ESDT.Tech. Pentru a accesa sistemul, acestea folosesc conturi individuale și parole care sunt schimbate periodic.

b. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii noștri de servicii care intră în contact cu Datele cu Caracter Personal trebuie să acționeze în conformitate cu principiile și politicile privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal. Aceștia au fost informați și și-au asumat respectarea GDPR prin semnarea acordurilor de Procesare a Datelor sau ca efect al legii.

c. Angajații și colaboratorii noștri au acces la Datele cu Caracter Personal pentru îndeplinirea sarcinilor lor profesionale și numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor.

d. Calculatoarele de pe care se accesează sistemul de arhivare sunt protejate prin parolă și au actualizări de securitate antivirus, antispam și firewall.

e. Datele cu Caracter Personal sunt tipărite numai de către utilizatorii autorizați, dacă acest lucru este necesar pentru a ne desfășura activitatea sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

Vă rugăm, de asemenea, să selectați cu atenție Datele cu Caracter Personal pe care alegeți să le trimiteți, având în vedere că internetul sau e-mailurile nu sunt spații impenetrabile, iar o eroare tehnică poate provoca oricând un eveniment nefericit în ceea ce privește Datele cu Caracter Personal ale dvs.

8. Legături către alte site-uri web

Pe site-ul nostru puteți găsi linkuri către alte organizații. Această Notă de informare nu acoperă Datele cu Caracter Personal Prelucrate de acestea.

Dacă decideți să accesați link-urile altor organizații, vă încurajăm să citiți cu atenție notele de informare ale acestora, care se găsesc pe site-urile lor. În general, nota de informare poate fi accesată în secțiunea de jos a site-ului web.

9. Actualizări ale Notei de informare

Considerând că ne dezvoltăm în mod constant serviciile, suntem convinși că Platforma noastră ar putea avea în curând noi funcții, astfel încât Nota noastră de informare va fi actualizată în consecință.

Pentru a vă ține la curent, publicăm întotdeauna cea mai recentă versiune a Notei de informare pe site-ul nostru web, fără nicio notificare specifică în acest sens.

Vă asigurăm că modul în care colectăm și Prelucrăm Datele cu Caracter Personal ale dvs. este în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

Vă încurajăm să revizuiți în mod constant această Notă de informare pentru a fi informat în mod constant cu privire la categoriile, scopurile și modalitățile în care ESDT.Tech procesează Datele cu Caracter Personal ale dvs.

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Notă de informare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail indicată la Secțiunea 2 de mai sus.

10. Informații privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, vă puteți adresa direct nouă sau Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal „ANSPDC", prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale autorității:

Link pentru plângeri: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

Link de contact: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Site web: https://www.dataprotection.ro/

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

tg
twitter-x-logo
youtube
Update cookies preferences